ประกาศผลการคัดเลือกกรณีสอบข้อเขียน และทดสอบประสบการณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

201228 ประกาศ ศบ รุ่นที่ 15