ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบข้อเขียน นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 55 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

201126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ศธ.55 ลงนาม