ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 6/2563 (MBE55)

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

201117 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศธ.55_3 ลงนาม