รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ กลุ่มวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี (เข้าเรียนสิงหาคม 2564)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  (เข้าเรียนสิงหาคม 2564)

กรณีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :
ครั้งที่ 1-2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
ครั้งที่ 2-2564 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3-2564 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 เมษายน – วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร

เรียนออนไลน์ 2 วิชา/ภาคการศึกษา เรียนที่สถาบัน 1 วิชา/ภาคการศึกษา

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ มีข้อสงสัยสอบถาม 0 2727 3176-77  หรือ @mbenida