รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ กลุ่มวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี (เข้าเรียนมกราคม 2564)

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ กลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  (เข้าเรียนมกราคม 2564)


กรณีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ มีข้อสงสัยสอบถาม 0 2727 3176-77  หรือ @mbenida