ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2563

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

201016 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบคัดเลือก ภาคปกติ ครั้งที่ 4-2563