ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss​ Pan Ying นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคปกติ (English​ Program)​ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกม​ Microsoft​ Teams