ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss​ Zhang Yanyun นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคปกติ (English​ Program)​ ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00-17.00 น. ผ่านโปรแกม​ Microsoft​ Teams