กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3 ปี 2563

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 ปี 2563

**เอกสารสำหรับเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท Click**

Qualify

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MEcon) ภาคปกติ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคปกติและภาคพิเศษ Click