เลื่อนประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3/2563)

เลื่อนประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 12
ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3/2563)

จากเดิมวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม  2563