มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

📣📣📣 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
📌สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 🥰💛

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด ดังนี้

🚩 งวดที่ 1 : ครบกำหนดชำระ 22 สิงหาคม 2563
– ค่าบำรุงสถาบัน
– ค่าใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

🚩 งวดที่ 2 : ครบกำหนดชำระ 21 กันยายน 2563
– ค่าลงทะเบียนรายวิชาเพื่อหน่วยกิตหรือเพื่อร่วมฟัง
– ค่าธรรมเนียมหลักสูตรที่สอนเป็นต่างประเทศ (ถ้ามี)

🚩 งวดที่ 3 : ครบกำหนดชำระ 29 ตุลาคม 2563
– ค่ากิจกรรมพิเศษ (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
⚠️ นักศึกษาต้องชำระงวดที่ 1 ให้ครบถ้วน จึงจะสามารถชำระงวดที่ 2
⚠️ กรณีต้องการเพิ่ม/เพิกถอนวิชาเรียน นักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดก่อนพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียนงวดที่ 2

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
📞 โทร. 02 727 3367-69, 3629, 3562
📲 FB : Nida Edserv หรือ NIDA Thailand

#NIDAThailand #COVID19

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ