ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3/2563)

106912_ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ศกพ.12 รอบ 3 ภาค 1-63 แก้ไข