ตารางเรียน ปีการศึกษา 2563

!!! นักศึกษากรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบทุกหน้า ตารางเรียน ปีการศึกษา 2563 ของแต่ละหลักสูตรให้เลือกจากลิ้งก์อักษรสีชมพู !!!

ภาค 1-2563 เปิดภาคการศึกษา
ภาคพิเศษ
  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
ภาคปกติ    วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนวิชาของหลักสูตรอื่นในคณะหรือนอกคณะ จะต้องเขียนคำร้องส่งให้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นจะเท่ากับของหลักสูตรที่นักศึกษาไปลงทะเบียน โดยส่งแบบคำร้องทั่วไปได้ที่ arpaporn.p@nida.ac.th

ลงทะเบียน ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

การชำระเงิน (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/2563) สามารถเลือกชำระเงินได้ 2 แบบ
แบบที่ 1  ชำระเต็มจำนวน  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
แบบที่ 2 เลือกแบ่งจ่าย 3 งวด ตามประกาศสถาบัน (ดูจากลิ้งก์)

หากนักศึกษาลงทะเบียนและ/หรือชำระเงิน หลังจากกำหนดลงทะเบียน จะเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า สำหรับภาคปกติ จำนวน 1,500 บาท และภาคพิเศษ จำนวน 2,000 บาท

หากนักศึกษาต้องการเพิ่มวิชา เปลี่ยนวิชา เพิกถอนวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน ต้องมาเขียนใบคำร้องที่คณะไม่เกินวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

 English Program

1.  Master of Economics Program (MEcon)
2. Master of Economics Program in Economics and Management (MEM)

ภาคปกติ

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (MFE)

ภาคพิเศษ

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (MFE)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563