ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวฮาบีบะห์ แตเป๊าะ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams