กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ปี 2563

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ปี 2563

**เอกสารสำหรับเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท Click**

Qualify

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MEcon) ภาคปกติ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคปกติและภาคพิเศษ Click

Comprehensive

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคพิเศษ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (MFE) ภาคปกติและภาคพิเศษ  Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (MEM) English Program และภาคพิเศษ  Click