รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 55 (เข้าเรียนมกราคม 2564)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รุ่นที่ 55 (เข้าเรียนมกราคม 2564)

กลุ่มเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563   เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร!!!
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ :
ครั้งที่ 4-2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 5-2563 รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน – วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 6-2563 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม – วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563     
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครครั้งที่ 6-2563!!!

รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176-77 , 08-1659-3349 หรือ @mbenida นะคะ