รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 56 (เข้าเรียนสิงหาคม 2564)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รุ่นที่ 56 (เข้าเรียนสิงหาคม 2564)

กลุ่มเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ :
ครั้งที่ 1-2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
ครั้งที่ 2-2564 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3-2564 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 เมษายน – วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176-77 , 08-1659-3349 หรือ @mbenida นะคะ