รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 57 (เข้าเรียนมกราคม 2565)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รุ่นที่ 57 (เข้าเรียนมกราคม 2565)

กลุ่มเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรณีสอบสัมภาษณ์ :
ครั้งที่ 4-2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 5-2564 รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน – วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 6-2564 รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 6 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดประกาศ        ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th หรือ click
หมายเหตุ มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176-77 , 08-1659-3349 หรือ @mbenida นะคะ