ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบข้อเขียน นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 54 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563

แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

200625 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ศธ.54 ลงนาม