ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3/2563) (MBE54)

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

200617 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศธ.54_3 ลงนาม