การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2563 และ กรณีสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2563 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ

200601 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตร ศก สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2-2563 และข้อเขียน ครั้งที่ 1-2563