การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

200601 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตร ศธ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2-2563