ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (English Program) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

200522 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2_2563_เพิมเติม