ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2/2563) (MBE54)

200512 ประกาศผลคัดเลือก MBE54-2 สัมภาษณ์