ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ วิชาที่วัดผลโดยวิธีอื่น ที่อยู่นอกตาราง อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งวิธีวัดผลการสอบไล่ด้วยตนเอง

200502 ตารางสอบ2_62