ขอเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่นที่ 12 เข้าเรียนในภาค 1/2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และสถาบันยังปิดทำการตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
ในการนี้ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 เข้าเรียนในภาค 1/2563

จากเดิมกำหนดให้ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในภายหลัง

–> การเปิดเรียนนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1/2563

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กำหนดให้นักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 เลื่อนการเปิดเรียน
ประจำภาค 1/2563 เป็น เริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 รายละเอียดสถานที่เรียนจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในภายหลัง

–> กำหนดการยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12

นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 สามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน และกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในครั้งต่อไป