โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of Antwerp ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

ด้วย University of Antwerp ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้เปิดรับนักศึกษาของนิด้าเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2020 – 2021 โดยการเสนอชื่อจากสถาบัน โดยมีกำหนดเวลาสำหรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน 2563 – มกราคม 2564)     
วันสิ้นสุดการเสนอชื่อ                      วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
วันสิ้นสุดการกรอกเอกสารสมัคร    วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564)     
วันสิ้นสุดการเสนอชื่อ                      วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดการกรอกเอกสารสมัคร    วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษาที่สนใจจะต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการของทางสถาบัน (ใบสมัคร คลิ๊ก) พร้อมยื่นคะแนนภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร โดยมีเกณฑ์คะแนนรูปแบบต่างๆ ดังนี้
– TOEFL iBT Certificate, with a minimum score of 79-80
– Cambridge First Certificate minimum level B2 (CFR)
– IELTS Certificate, with a minimum score of 6.5
– ใบรับรองผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP)
และกรอกเอกสารผ่านทางระบบออนไลน์ภายหลังได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดข้างต้น

อนึ่ง นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุดขาภ ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้่จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์ โทรศัพท์ 02 727 3293 หรืออีเมล oia@nida.ac.th

200313 B ANTWERP01 admission procedure 20-21
200313 B ANTWERP01 Fact Sheet 2020-2021

200313 B ANTWERP01 Fact Sheet 2020-2021