เลื่อนกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สถาบันได้ประกาศปิดที่ทำการซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

จึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 โดยจะแจ้งกำหนดการดำเนินการให้ทราบหลังวันที่ 12 เมษายน 2563 ต่อไป หรือจนกว่า จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง