เลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 (กรณีสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2/2563) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรื่อง เลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาทุกหลักสูตร

จึงขอเลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 (กรณีสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2/2563) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563