แนวปฏิบัติการส่งผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ

แนวปฏิบัติการส่งผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ 

หลักสูตรก่อนปรับปรุง Click

หลักสูตรปรับปรุงใหม่
แนวปฏิบัติการเรียนและการส่งผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ Click  (Updated   19 สิงหาคม 2563)
แบบฟอร์มรับทราบการเป็นที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ Click
Logo NIDA   Click
Logo GSDE   Click

แนวปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Click