ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1/2563)

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

191211 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ศกพ.12 ครั้งที่ 1-2563