รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 54

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รุ่นที่ 54 (เข้าเรียนสิงหาคม 2563)

กลุ่มเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

กรณีสอบข้อเขียน : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียดประกาศ   ดาวน์โหลดใบสมัคร

กรณีสอบสัมภาษณ์ :
ครั้งที่ 1-2563  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 (สมัครออนไลน์ถึงวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563)
ครั้งที่ 2-2563 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 (สมัครออนไลน์ถึงวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563)
ครั้งที่ 3-2563 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 เมษายน – วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียดประกาศ  ดาวน์โหลดใบสมัคร

ยื่นสมัครได้ที่   กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมัครทางอินเทอร์เน็ต   https://entrance.nida.ac.th หรือ click

หมายเหตุ   มีข้อสงสัยสอบถาม 027273176-77 หรือ @mbenida นะคะ