กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

1907103-62MBE