การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างบัญชีเดินสะพัด (Current Account) และบัญชีทุน (Financial Account) ของประเทศไทย โดยผ่านการปรับตัวทางด้านราคาและทางด้านรายได้

การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างบัญชีเดินสะพัด (Current Account) และบัญชีทุน (Financial Account) ของประเทศไทย โดยผ่านการปรับตัวทางด้านราคาและทางด้านรายได้ [MBE, 2552]

การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างบัญชีเดินสะพัด (Current Account) และบัญชีทุน (Financial Account) ของประเทศไทย โดยผ่านการปรับตัวทางด้านราคาและทางด้านรายได้ [MBE, 2552]

 

บทคัดย่อ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิด (Small and Open Economy) ลักษณะการมี “เศรษฐกิจเปิด” ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทมากในการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องมีการบันทึกการรับและจ่ายในบัญชีดุลการชำระเงิน วัตถุประสงค์เพื่อดูการไหลเข้าไหลออกของเงินตราต่างประเทศจากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางการเงินของประเทศ ซึ่งช่วยในการพยากรณ์ค่าเงินในคลาดอัตราแลกเปลี่ยน …