รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 ประจำภาค 1/2562

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 ประจำภาค 1/2562 กรณีสอบข้อเขียนและกรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2562)

*** เปลี่ยนแปลงการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 (ครั้งที่ 3/2562) ***

กรณีสอบข้อเขียน

: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กรณีสอบสัมภาษณ์

: เปิดรับสมัคร 3 รอบ

รอบที่หนึ่ง

: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รอบที่สอง

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รอบที่สาม

: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์  – วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดประกาศเดิม    รายละเอียดเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร  (รอบ3)

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ยืนใบสมัครได้ที่

: กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา